Poziv za dostavu ponude – usluge održavanja informacijskog sustava 2015.

Urbroj: 148-1/15.
U Zagrebu, 9. siječnja 2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Pokrenuli smo postupak nabave – usluge održavanja informacijskog sustava u 2015. godini za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE
Predmet nabave su usluge održavanja informacijskog sustava u 2015. godini, sukladno Troškovniku koji se nalazi u Prilogu ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: usluge održavanja informacijskog sustava u 2015. godini za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Broj predmeta nabave: BN-17/15.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 160.000,00 kuna

1. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • način izvršenja: specifikacija predmeta nabave (usluge) detaljno je iskazana u Troškovniku
 • rok izvršenja usluge: razdoblje od sklapanja ugovora do 31. prosinca 2015. godine
 • rok valjanosti ponude: 60 dana
 • mjesto izvršenja usluge: sjedište Naručitelja – Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za izvršenu uslugu u roku od 60 dana od dana izdavanja računa
 • cijena ponude: planirana ukupna vrijednost ( s PDV-om 200.000,00 kuna)
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku Izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • Izjavu proizvođača IN2 d.o.o. Zagreb programskog rješenja „Bolnički informacijski sustav“ kojom potvrđuje da je ponuditelj ovlašten izvršiti uslugu održavanja modula Bolničkog informacijskog sustava
 • Izjavu proizvođača GRAD d.d. Ljubljana programskog rješenja „Poslovni informacijski sustav“ kojom potvrđuje da je ponuditelj ovlašten izvršiti uslugu održavanja modula Poslovnog informacijskog sustava
 • Izjavu proizvođača STATUS d.o.o. Rijeka programskog rješenja „Podsustav ljudskih resursa“ kojom potvrđuje da je ponuditelj ovlašten izvršiti uslugu održavanja modula Podsustava ljudskih resursa
 • Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu proizvođača licenci kojom se potvrđuje da je ponuditelj jedini autorizirani subjekt na tržištu za isporuku licence proizvođača IN2 i ovlašteni pružatelj usluge tehničke podrške za proizvode integralnog bolničkog sustava (ibis) u Republici Hrvatskoj
 • Temeljem provedenog postupka sklapa se Ugovor o izvršenju usluga.
 • Izabrani ponuditelj će prije sklapanja Ugovora dati Izjavu o nepromjenjivosti cijene tijekom ugovornog razdoblja

1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda mora sadržavati:

 • Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Dokaze: tražene preslike dokumentacije

1. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 • Rok za dostavu ponude: u roku od 10 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 21. siječnja 2015. godine, do 15,00 sati.
 • Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

1. OSTALO
Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 12. siječnja 2015. godine.
Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Ana Mihajlović, dipl.oec.
Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501
E-mail adresa: ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr

Odgovorna osoba naručitelja
Ravnateljica Bolnice
Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

 

Dokumente možete preuzeti ovdje