Poziv na dostavu ponude

Pokrenuli smo postupak nabave za Uslugu uvođenja servisa za eUputnice i eNalaz za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je Usluga uvođenja servisa za eUputnice i eNalaz, sukladno Troškovniku koji se nalazi u Prilogu ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: Usluga uvođenja servisa za eUputnice i eNalaz za potrebe
Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u

Troškovniku koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Broj predmeta nabave: EBN-19/14

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 35.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

način izvršenja usluge: kako je detaljno opisano u Troškovniku
rok izvršenja: 30 dana od zaključenja ugovora
rok valjanosti ponude: 60 dana
mjesto izvršenja: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11
rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za izvršenu uslugu u roku od 60 dana od dana izdavanja računa, doznakom na žiro račun ponuditelja
cijena ponude: planirana ukupna vrijednost ( s PDV-om 43.750,00 kuna)
kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji
Potrebno je priložiti Izjavu proizvođača kojom dokazuju da servis za eUputnice i eNalaz mogu povezati s postojećim programom Naručitelja (BIS)

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
Dokaze: tražena Izjava.

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Rok za dostavu ponude: u roku od 8 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 5. prosinca 2014. godine
Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

5. OSTALO

Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 28. studenog 2014. godine.

Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Ana Mihajlović, dipl.oec.

Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501

E-mail adresa: ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr

Odgovorna osoba naručitelja

Ravnateljica Bolnice

Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

Dokumente možete preuzeti ovdje