Poziv na dostavu ponude – zamjena prozora i unutarnjih prozorskih krila

Pokrenuli smo postupak nabave – zamjena prozora i unutarnjih prozorskih krila u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u 2015. godini na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici.

Odluku o provođenju postupka nabave za navedeni predmet nabave donijelo je Upravno vijeće Bolnice na 31. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2015. godine.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00)  kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je zamjena prozora i unutarnjih prozorskih krila Bolnice, sukladno Troškovniku i Izvedbenom projektu koji se nalaze u Prilogu ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: zamjena prozora i unutarnjih prozorskih krila Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Izvedbenom projektu i Troškovniku koji se nalaze u prilogu ovog Poziva.

Broj  predmeta nabave: BN-15/15.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 198.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • način izvršenja radova: specifikacija predmeta nabave (radovi) detaljno je iskazana u Troškovniku
 • rok izvršenja radova: 30 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora
 • rok valjanosti ponude: 60 dana
 • mjesto izvršenja radova: sjedište Naručitelja – Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za izvršene radove u roku od 60 dana od dana ovjere računa – okončane situacije.
 • cijena ponude: planirana ukupna vrijednost (247.500,00 s PDV-om kuna)
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku Izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • Izabrani ponuditelj obvezan je priložiti bjanko zadužnicu za uredno izvršenje Ugovora, u roku od osam (8) dana po zaključenju Ugovora.
 • Temeljem provedenog postupka sklapa se Ugovor o izvršenju radova.

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Dokaze: tražene preslike dokumentacije

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 • Rok za dostavu ponude: u roku od 10 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 10. srpnja 2015. godine, do 09,00 sati.
 • Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

 

5. OSTALO

Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 30. lipnja 2015. godine.

Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Ana Mihajlović, dipl.oec.

Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501

E-mail adresa: ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr

 

Odgovorna osoba naručitelja

Ravnateljica Bolnice

Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

 

 

1. Poziv za dostavu ponude – zamjena prozora (radovi) 2015. (2)

2. PONUDBENI LIST – zamjena prozora i unutarnjih prozorskih krila 2015.

3. Troškovnik zamjena prozora i unutarnjih prozorskih krila BN 15-15

tekst-zamjena prozora

shema_alu prozori

shema_drveni prozori