Poziv na dostavu ponude – usluga rada kuhara/ice

Pokrenuli smo postupak nabave – usluge rada kuhara/ice za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2015. godine  za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež  na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici. Ovaj postupak nabave temelji se na odredbama Odluke o zabrani novog zapošljavanja i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 114/2014) i Odluke o izmjenama i dopunama odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“ broj 32/2015), a radi odlaska u mirovinu kuharice čije mjesto od 1. rujna 2015. godine ostaje upražnjeno.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00)  kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je usluga rada kuhara/ice u Bolnici  za razdoblje od 1. rujna do 31. prosinca 2015. godine, sukladno Troškovniku koji se nalazi u Prilogu ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: usluga rada kuhara/ice u kuhinji Bolnice, za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, nakon odlaska u mirovinu kuharice, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Broj  predmeta nabave: BN-28/15.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 24.000,00 kuna

 

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • način izvršenja: izvršenje predmeta nabave (usluge) detaljno je iskazano u Troškovniku
 • rok izvršenja usluge: razdoblje od sklapanja ugovora, odnosno od 1. rujna do 31. prosinca 2015. godine
 • rok valjanosti ponude: 60 dana
 • mjesto izvršenja usluge: sjedište Naručitelja – Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za izvršenu uslugu u roku od 60 dana od dana izdavanja računa
 • cijena ponude: planirana ukupna vrijednost ( s PDV-om 30.000,00 kuna)
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku Izvoda  iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • Ponuditelj mora dokazati da posjeduje sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 s obzirom da je predmet nabave usluge rada kuhara/ice , gdje je zbog prirode posla i ustanove potrebna visoka kvaliteta usluge i poznavanje procesa rada Ovo dokazivanje kvalitete jamči Naručitelju da se poslovni procesi Ponuditelja odvijaju u skladu s međunarodnim propisima i zakonima
 • Bolnička kuhinja je u sustavu HACCAP-a te je potrebno poštivanje tih načela.
 • Kuhar/ica mora imati: SSS-kuhar, važeći higijenski minimum, važeću sanitarnu knjižicu, te procijepljenost protiv hepatitisa B.
 • Temeljem provedenog postupka sklapa se Ugovor o izvršenju usluga.
 • Izabrani ponuditelj će prije sklapanja Ugovora dati Izjavu o nepromjenjivosti cijene  tijekom ugovornog razdoblja

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Dokaze: tražene preslike dokumentacije

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Rok za dostavu ponude: u roku od 12 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 30. lipnja  2015. godine, do 15,00 sati.

Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

5. OSTALO

Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 19. lipnja 2015. godine.

Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Ana Mihajlović, univ. spec. oec.

Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501

E-mail adresa: ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr

 

Odgovorna osoba naručitelja

Ravnateljica Bolnice

Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

 

Poziv za dostavu ponude – usluga rada kuharice – lipanj 2015.

PONUDBENI LIST – usluge rada kuharice u Bolnici 2015.

Tender kuhar-ica