Poziv na dostavu ponude – rekonstrukcija kotlovnice

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ
ZAGREB, Ulica Ivana Kukuljevića 11

Urbroj: 3868-1/15.
U Zagrebu, 23. srpnja 2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Pokrenuli smo postupak nabave – rekonstrukcija kotlovnice u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u 2015. godini na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici.

Ovaj Poziv na dostavu ponude se ponavlja nakon donošenja Odluke o poništenju Poziva na dostavu ponude objavljenog na internetskim stranicama Bolnice dana 30. lipnja 2015. godine.

Odluku o provođenju ponovljenog postupka nabave za navedeni predmet nabave donijelo je Upravno vijeće Bolnice na 33. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2015. godine.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji kotlovnice Bolnice, sukladno Troškovniku i Izvedbenom projektu koji se nalaze u Prilogu ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: radovi – rekonstrukcija kotlovnice psihijatrijske Bolnice za djecu i mladež, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Izvedbenom projektu i Troškovniku koji se nalaze u prilogu ovog Poziva.

Broj predmeta nabave: BN-27/15.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 280.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

* način izvršenja radova: specifikacija predmeta nabave (radovi) detaljno je iskazana u Troškovniku
* rok izvršenja radova: 30 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora
* rok valjanosti ponude: 60 dana
* mjesto izvršenja radova: sjedište Naručitelja – Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
* rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za izvršene radove u roku od 60 dana od dana ovjere računa – okončane situacije.
* cijena ponude: planirana ukupna vrijednost (350.000,00 s PDV-om kuna)
* kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji
* Ponuditelj je obvezan priložiti presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
* Ponuditelj je obvezan priložiti presliku Izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
* Izabrani ponuditelj obvezan je priložiti bjanko zadužnicu za uredno izvršenje Ugovora, u roku od osam (8) dana po zaključenju Ugovora.
* Temeljem provedenog postupka sklapa se Ugovor o izvršenju radova.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
* Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
* Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
* Dokaze: tražene preslike dokumentacije

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

* Rok za dostavu ponude: u roku od 10 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 3. kolovoza 2015. godine, do 09,00 sati.

* Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

5. OSTALO

Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 23. srpnja 2015. godine.
Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Maja Tušek, dipl.oec.
Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501 E-mail adresa: maja.tusek@djecja-psihijatrija.hr

Odgovorna osoba naručitelja
Ravnateljica Bolnice
Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

1. Poziv za dostavu ponude – rekonstrukcija kotlovnice (radovi) 2015.

2. PONUDBENI LIST – Rekonstrukcija kotlovnice 2015.

3. Troškovnik rekonstrukcija kotlovnice BN-27-15

4. sadržaj

5. tehnički opis i opći uvjeti

E1_tlocrt s elektro instalacijom

E2_jednopolna shema

E3_jednopolna shema2

nosač aparata

PI-0.3 presjek dimnjak

PI-1.1 dispozicija kotlovnice – plin

PI-1.2 presjek kotlovnice – plin

PI-1.3 shema razvoda plina

SI-1.1 tlocrt kotlovnice – postojeće stanje

SI-1.1 tlocrt kotlovnice

SI-1.2 presjek kotlovnice

SI-1.3 shema kotlovnice