Poziv na dostavu ponude – programski modul eBolnicaBI

Pokrenuli smo postupak nabave – Programski modul eBolnica BI u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u 2015. godini na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je Programski modul eBolnica BI, sukladno Troškovniku koji se nalazi u Prilogu ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: nadogradnja postojećeg programskog sustava za projekt eBolnica BI u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku koji se nalaze u prilogu ovog Poziva.

Broj predmeta nabave: BN-30/15.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 60.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • način izvršenja usluge: specifikacija predmeta nabave (usluge) detaljno je iskazana u Troškovniku
 • rok izvršenja radova: 01. prosinca 2015. godine
 • rok valjanosti ponude: 60 dana
 • mjesto izvršenja usluge: sjedište Naručitelja – Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za izvršene radove u roku od 60 dana od dana ispostave računa
 • cijena ponude: planirana ukupna vrijednost (75.000,00 s PDV-om kuna)
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku Izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • ponuditelj je dužan priložiti Izjavu proizvođača sustava da je ovlašten izvršiti nadogradnju postojećeg sustava
 • Temeljem provedenog postupka sklapa se Ugovor o izvršenju usluge.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Dokaze: tražene preslike dokumentacije

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Rok za dostavu ponude: u roku od 8 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 03. studenog 2015. godine, do 09,00 sati.

Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

5. OSTALO

Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 26. listopada 2015. godine.

Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Ana Mihajlović, univ. spec. oec.

Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501 E-mail adresa: ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr

 

Odgovorna osoba naručitelja

Ravnateljica Bolnice

Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

 

Poziv na dostavu ponude

PONUDBENI LIST – Programski modul eBolnica BI 2015.

BN 30-15 Programski modul eBolnicaBI