Poziv na dostavu ponude – nabava osobnog automobila

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Pokrenuli smo postupak nabave osobnog automobila za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež  na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00)  kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je kupnja osobnog automobila, sukladno Troškovniku koji se nalazi u Prilogu ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: osobni automobil za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Broj  predmeta nabave: BN-26/15.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 112.000,00 kuna

 

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • karakteristike: kako je detaljno opisano u Troškovniku
 • rok izvršenja (isporuke): 30 dana od dana sklapanja ugovora
 • rok valjanosti ponude: 60 dana
 • mjesto isporuke: sjedište Naručitelja – Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, kako je navedeno u Troškovniku.
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za isporučenu robu u roku od 30 dana od dana izdavanja računa
 • cijena ponude: planirana ukupna vrijednost ( s PDV-om 140.000,00 kuna)
 • kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji i Troškovniku
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku Izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
 • Temeljem provedenog postupka sklapa se Ugovor o nabavi.

 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
 • Dokaze: tražene preslike dokumentacije

 

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 

 • Rok za dostavu ponude: u roku od 10 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 05. svibnja 2015. godine, do 15,00 sati.
 • Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

 

5. OSTALO

Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 23. travnja 2014. godine.

Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Ana Mihajlović, univ.spec.oec.

Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501

E-mail adresa: ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr

Odgovorna osoba naručitelja

Ravnateljica Bolnice

Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

 

Poziv za dostavu ponude – nabava osobnog automobila

PONUDBENI LIST – osobni automobil

BN 26-15 OSOBNI AUTOMOBIL