Dobro došli

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež je suvremena zdravstvena ustanova specijalizirana za dijagnostiku i liječenje psihičkih poremećaja djece i mladeži od 0 do 18 godina, koja je u vlasništvu grada Zagreba. Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnosti u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

– Bolnički odjel
– Odjel Dnevne bolnice
– Specijalističko-konzilijarni odjel – ambulante psihijatara/subspecijalista dječje i adolescentne psihijatrije, psihologa, logopeda
– Elektrofiziološki odjel s neurološkom ambulantom

O bolnici

U Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež se bavimo dijagnostikom i liječenjem svih vrsta psihičkih poremećaja djece i adolescenata od učestalijih kao što su

– anksiozni poremećaji (separacijski anksiozni poremećaj, specifične fobije, socijalna fobija, panični poremećaj, opsesivno kompulzivni poremećaj)
– neurorazvoji poremećaji (hiperkinetski poremećaj ili ADHD, autizam i drugi poremećaji iz autističnog spektra, intelektualne teškoće)
– depresija i drugi poremećaji raspoloženja
– tikovi, noćni strahovi, elektivni mutizam
– disocijativni poremećaji, konverzivna neuroza
– poremećaji hranjenja (anoreksija i bulimija nervosa) i eliminacije (neorganska enureza i enkopreza)
– poremećaji vezani uz traumu i stres (akutna reakcija na stres, poremećaji prilagodbe)
– suicidalnost, akutna psihotična stanja
– poremećaji socijalnog ponašanja
– zlouporabu tvari i bolesti ovisnosti

pa do rjeđih i težih duševnih bolesti kao što je shizofrenija.

U dijagnostici, liječenju, rehabilitaciji i resocijalizaciji te prevenciji psihičkih poremećaja djece i adolescenata usmjerenje je na biopsihosocijalni pristup. Za svakog pacijenta se određuje individualan terapijski plan – terapijski postupci se određuju prema vrsti i težini poremećaja te uključuju primjenu različitih tehnika psihoterapije (individualna, grupna, obiteljska terapija), najsuvremenije psihofarmake, socioterapiju, radnu i okupacionu terapiju, psihoedukaciju i psihosocijalne intervencije.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež je 2010. godine stekla naslov Bolnica-prijatelj djece U cilju humaniziranja prostora i boravka djece u bolnici adaptirani su i prošireni svi odjeli bolnice kako bi pacijenti i osoblje imali što bolje uvijete za liječenje i rad. Dvorište Bolnice je uređeno s puno zelenila te sadržaja za sport i rekreaciju. Moderniziran je informatički sustav koji pruža brzu i efikasnu obradu pacijenata. Za vrijeme boravka u bolnici djeca imaju organiziranu nastavu u Školi u bolnici te brojne druge kreativne i zabavne aktivnosti (dramske i likovne radionice, muzikoterapija, posjet kazališta).

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež je implementirala sustav upravljanja kvalitetom i certificirana je prema ISO 9001:2015 normi. Cilj je pružiti vrhunsku zdravstvenu zaštitu u djelatnosti dječje i adolescentne psihijatrije u skladu sa suvremenim stručnim, znanstvenim i etičkim standardima, te i u budućnosti afirmirati visoku profesionalnost, kvalitetu rada i efikasnostu u za sada jedinoj ustanovi takve vrste u Hrvatskoj.

HITNA AMBULANTA
Hitna ambulanta radi 0-24 sata i jedina je takva ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju u Hrvatskoj.

Hitna ambulanta je smještena u prizemlju bolnice i adekvatno je opremljena za prijam hitnih pacijenata. Liječnici rade u hitnoj ambulanti prema mjesečnom rasporedu.

U hitnoj ambulanti se obavljaju hitni pregledi te kratkotrajne opservacije bolesnika bilo zbog potrebe dijagnostike ili praćenja učinaka terapije.

Bolnica obavlja poslove iz svoje djelatnosti u okviru sljedećih odjela:

Specijalističko-konzilijarni odjel

Specijalističko-konzilijarni odjel čine ambulante dječjih i adolescenih psihijatara, psihologa, logopeda-defektologa, neurologa i EEG laboratorij. Stručnjaci obavljaju dijagnostiku i ambulantno liječenje djece i mladih s različitim psihičkih poremećajima kod kojih nije indicirano bolničko liječenje ili intenzivan tretman u dnevnoj bolnici.

Saznajte više

Hitna ambulanta

Hitna ambulanta radi 0-24 sata i jedina je takva ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju u Hrvatskoj. U hitnoj ambulanti se obavljaju hitni pregledi te kratkotrajne opservacije bolesnika bilo zbog potrebe dijagnostike ili praćenja učinaka terapije.

Saznajte više

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je oblik psihijatrijskog liječenja u kojem dijete boravi u bolnici nekoliko sati tijekom dana uključeno u različite dijagnotičke i terapijske postupke, a ostatak dana provodi u obitelji. Ovaj oblik liječenja je prikladan za bolesnike koji ne zahtijevaju hospitalizaciju.

Saznajte više

Bolnički odjel

Bolnički odjel je organiziran kao zatvoreni odjel te je adekvatno opremljen (akutne sobe s neprobojnim staklima, video kamerom, opremom za fiksiranje i kontinuirano praćenje bolesnika). Na odjelu je organizirana Škola u bolnici, razredna i predmetna nastava za osnovnu školu, te brojne druge kreativne i zabavne aktivnosti.

Saznajte više