Natječaj za prvostupnika sestrinstva, medicinsku sestru i administratora bolnice

 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11,

N A T J E ČA J 

za prijam radnika u radni odnos

1.PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA, m/ž – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Uvjeti za zapošljavanje:

–    završen preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva ili preddiplomski stručni studij

sestrinstva

–     položen stručni ispit

–     odobrenje za samostalan rad

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 1. MEDICINSKA SESTRA, m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.

Uvjeti za zapošljavanje:

–     završena srednja medicinska škola općeg smjera

–     položen stručni ispit

–     odobrenje za samostalan rad

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 •  presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima završenu  srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina stručni ispit nije potreban)
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 1. ADMINISTRATOR BOLNICE, m/ž – 1 izvršitelj

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme.

Uvjeti za zapošljavanje:

–    završena srednja škola društvenog usmjerenja (gimnazija, upravna škola,

ekonomska škola)

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete može biti provedeno psihologijsko testiranje te provjere znanja.

Prijave s treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za ______________“ (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Obavijesti o rezultatima natječaja objavit će se na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež www.djecja-psihijatrija.hr. te na oglasnoj ploči u sjedištu ustanove.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Psihijatrijskoj bolnici da kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, koriti i dalje obrađuje dostavljene osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u sklad s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež