Natječaj za prijem radnika u radni odnos

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radna mjesta

 

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, 3 izvršitelja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 60 dana.

 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, 3 izvršitelja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika.

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 •  životopis
 •  presliku svjedodžbe
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 •  presliku odobrenja za samostalni rad
 •  dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 •  presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 •  dokaz o radnom iskustvu

 

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

 

3. PROFESOR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana.

4. PROFESOR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice.

Uvjeti za zapošljavanje:                                                                                       

 • diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o radnom iskustvu

 

5. ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA BOLNICE, m/ž, – 1 izvršitelj

– za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 60 dana    

 Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja škola društvenog usmjerenja (gimnazija, upravna škola, ekonomska škola)   
 •  najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o radnom iskustvu

 

6. SPREMAČICA, m/ž, 2 izvršitelja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 60 dana.

Uvjeti za zapošljavanje:

 •  završena osmogodišnja škola

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 •  preslike svjedodžbe završene osnovne škole
 •  dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3, 4. i 5. potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za _______________» (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja na službenoj stranici Bolnice, te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 Obavijest o izabranom kandidatu