Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radna mjesta kuhar, medicinska sestra, prvostupnik sestrinstva i psiholog

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje
N A T J E ČA J
za prijam radnika u radni odnos

1. KUHAR/KUHARICA m/ž – 2 izvršitelja
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 2 mjeseca.
Uvjeti za zapošljavanje:
– završena srednja škola za zanimanje kuhar
– najmanje 12 mjeseci iskustva u struci
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– preslika svjedodžbe
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
– elektronički zapis o radnom stažu HZMO

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, 2 izvršitelja
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka odsutnih radnika.
Uvjeti za zapošljavanje:
– završena srednja medicinska škola općeg smjera
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– presliku svjedodžbe
– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina stručni ispit nije potreban)
– presliku odobrenja za samostalni rad
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
– elektronički zapis o radnom stažu HZMO

3. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA, m/ž – 3 izvršitelja
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutnih radnika.
Uvjeti za zapošljavanje:
– završen preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva ili preddiplomski stručni studij
sestrinstva
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi
– presliku odobrenja za samostalni rad
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
– elektronički zapis o radnom stažu HZMO

4. PROFESOR PSIHOLOG/MAGISTAR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice.
Uvjeti za zapošljavanje:
– diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
– 12 mjeseci radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad (licenca)
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– presliku diplome
– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
– presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje
– elektronički zapis o radnom stažu HZMO

Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Pozivi na razgovore objavit će se na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež www.djecja-psihijatrija.hr.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete može biti provedeno psihologijsko testiranje te provjere znanja.

Prijave s treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za ______________“ (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Obavijesti o rezultatima natječaja objavit će se na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež www.djecja-psihijatrija.hr.
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež