Natječaj za prijem radnika u radni odnos – Viši stručni savjetnik za računovodstvene poslove

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB,
Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J
za prijam radnika u radni odnos

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK / SAVJETNICA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE,
m/ž, – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice, u trajanju od  najmanje 12 mjeseci.

Uvjeti za zapošljavanje:
              –    završen Ekonomski fakultet, diplomirani ekonomist/magistar ekonomije
–    najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
            –   životopis
–   presliku diplome o završenom fakultetu
–   dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
–   presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za _____________“ (radno mjesto za koje se natječe).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete može biti provedeno psihologijsko testiranje te provjere znanja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Psihijatrijska bolnica
za djecu i mladež