Natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – logoped

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/15-03/203, URBROJ: 534-04-1-1-15-17, od 27. listopada 2015. godine objavljuje

N A T J E ČA J

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. LOGOPED, m/ž, 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

  • visoka stručna sprema
  • edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – smjer logopedija
  • godina dana radnog iskustva

 

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom iskustvu
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj  za logopeda na neodređeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.