Natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje NATJEČAJ za prijam radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

 

 1. PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA2 izvršitelja

Radni odnos zasniva se neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 60 dana.

 

2. PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice s porodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

Uvjeti za zapošljavanje:

  • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti: 

  •  životopis
  •  presliku diplome
  •  presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  •  presliku odobrenja za samostalni rad
  •  dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  •  presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za prvostupnicu/prvostupnika sestrinstva na određeno ili neodređeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja na službenoj stranici Bolnice, te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.