Natječaj za prijem radnika u radni odnos- doktor medicine specijalist psihijatar/specijalist iz dječje i adolescentne psihijatrije

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11

Objavljuje  NATJEČAJ za prijam djelatnika u radni odnos

1.) DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATAR / SPECIJALIST IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE, m/ž -1 izvršitelj

  1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
  2. Uvjeti za zapošljavanje:

–  završen medicinski fakultet

– završena specijalizacija iz psihijatrije /specijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije

–  položen državni ispit

–  odobrenje za samostalan rad

 

III. Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

–  životopis

–  presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju

–  presliku dokaza o položenom državnom ispitu

–  presliku odobrenja za samostalni rad

– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–  dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

-dokaz o radnom iskustvu

 

Za  radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za ________________________“ (radno mjesto za koje se natječe).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o odabiru, nad kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete može biti provedeno psihologijsko testiranje te provjera znanja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja na službenoj stranici Bolnice, te neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež