Natječaj za prijem radnika u radni odnos

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J

za prijam radnika u radni odnos za radna mjesta

 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATAR / SPECIJALIST DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE , m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Uvjeti za zapošljavanje:

–     završen medicinski fakultet

–     završena specijalizacija iz psihijatrije  /  subspecijalizacija iz dječje i adolescentne

psihijatrije

–    položen državni ispit

–    odobrenje za samostalan rad

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
 • presliku dokaza o položenom državnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR -m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

Uvjeti za zapošljavanje:

–     završena srednja medicinska škola općeg smjera

–     položen stručni ispit

–     odobrenje za samostalan rad

–    najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 •  presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog

zavoda za  mirovinsko osiguranje

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

 1. SPREMAČICA, m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Uvjeti za zapošljavanje:

–     završena osmogodišnja škola

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslike svjedodžbe završene osnovne škole
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 •  presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog

zavoda za  mirovinsko osiguranje

Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za ________________________“ (radno mjesto za koje se natječe).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete može biti provedeno psihologijsko testiranje te provjere znanja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja na službenoj stranici Bolnice, te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.