Natječaj za prijem radnika u radni odnos

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos na radno mjesto

– medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslik svjedodžbe
 • preslik dokaza o položenome stručnom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o radnom iskustvu.

Ako kandidat ima završenu srednju medicinsku školu od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom: »Natječaj za _____ (radno mjesto za koje se natječe)«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete može biti provedeno psihologijsko testiranje te provjere znanja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 8 dana od zaključenja natječaja na službenoj stranici bolnice, te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog natječaja. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.