Natječaj za prijem radnika u radni odnos

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ

Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11

Objavljuje

NATJEČAJ

za prijam djelatnika u radni odnos

1).  RADI OBAVLJANJA SPECIJALIZACIJE IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE, m/ž – 4 izvršitelja

  1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad od 6 mjeseci.
  2. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su u članku 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/2015. dalje: Pravilnik):

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

– odobrenje za samostalan rad

III. Prema čl. 3. Pravilnika vrednovat će se:

– duljina trajanja studija

– opći prosjek ocjena studija,

– nagrade za vrijeme studija,

– poslijediplomski studij (doktorski studij),

– stručna i znanstvena aktivnost,

– rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

– rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

 

  1. Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,

– diplomu o završenom studiju,

– odobrenje za samostalni rad,

– prijepis položenih ispita na studiju,

– potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

–  potvrdu o nagradi za vrijeme studija,

– potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija (odslušani studij s položenim ispitima),

– popis objavljenih radova i kopije radova (navesti u kojoj bazi podataka se nalazi znanstveni odnosno stručni rad),

– ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

– ugovor o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog

zavoda za  mirovinsko osiguranje

– dokaz o radnom iskustvu

 

2.) DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATAR / SUBSPECIJALIST IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE / SPECIJALIST IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE, m/ž -1 izvršitelj

  1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
  2. Uvjeti za zapošljavanje:

–  završen medicinski fakultet

-završena specijalizacija iz psihijatrije/subspecijalizacija iz dječje i adolescentne  psihijatrije/specijalizacija iz dječje i adolescentne psihijatrije

–  položen državni ispit

–  odobrenje za samostalan rad

 

III. Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

–  životopis

–  presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju

–  presliku dokaza o položenom državnom ispitu

–  presliku odobrenja za samostalni rad

– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

–  dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

 

3). PROFESOR PSIHOLOG/MAGISTAR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj

  1. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice.
  2. Uvjeti za zapošljavanje:

–  diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS

– 12 mjeseci radnog iskustva u struci

–  položen stručni ispit

–  odobrenje za samostalan rad

 

III. Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

– životopis

– presliku diplome

– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu

– presliku odobrenja za samostalan rad

– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

-dokaz o radnom iskustvu

 

U ODNOSU NA RADNO MJESTO SPECIJALIZANTA IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE:

 

Dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta mogu se dostaviti u preslici. Izvornike dokumenata odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta pristupnici su obvezni predočiti Povjerenstvu na razgovoru.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu ­HZMO-a bit će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću na temelju priloženih ugovora o radu.

Bodovanje i razgovor s Povjerenstvom za odabir pristupnika obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu i pravodobnu dokumentaciju.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima bit će objavljen na internetskoj stranici bolnice www.djecja-psihijatrija.hr, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Pristupnici koji su predali valjane prijave bit će pozvani na razgovor pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Povjerenstvo za izbor specijalizanata može zatražiti provjeru psihološkog testiranja.

Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), te pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama u zatvorenoj kuverti, s naznakom: »Natječaj za specijalizaciju«, na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Ulica Ivana Kukuljevića 11, 10000 Zagreb, preporučenom pošiljkom ili neposredno u urudžbeni zapisnik Psihijatrijske bolnice za djecu i  mladež.

Odluka o izboru kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež www.djecja-psihijatrija.hr, najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obrazloženja.

U ODNOSU NA RADNA MJESTA DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATAR / SUBSPECIJALIST IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE / SPECIJALIST IZ DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE I PROFESOR PSIHOLOG/MAGISTAR PSIHOLOGIJE:

Za oba radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za ________________________“ (radno mjesto za koje se natječe).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o odabiru, nad kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete može biti provedeno psihologijsko testiranje te provjera znanja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja na službenoj stranici Bolnice, te neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež