Natječaj za prijem radnika u radni odnos

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos

1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST PSIHIJATAR / SPECIJALIST DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHIJATRIJE , m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Uvjeti za zapošljavanje:

–     završen medicinski fakultet

–     završena specijalizacija iz psihijatrije  /  subspecijalizacija iz dječje i adolescentne

psihijatrije

–    položen državni ispit

–    odobrenje za samostalan rad

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
 • presliku dokaza o položenom državnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

2. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/RADNICA/MAGISTAR/MAGISTRA SOCIJALNOG RADA, m/ž – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseca.

Uvjeti za zapošljavanje:

 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit ili državni stručni ispit s posebnim dijelom iz upravnog područja socijalne skrbi ili ispit stručnih znanja i kompetencija pri Komori ili znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti iz znanstvenog polja socijalnih djelatnosti ili ima više od 20 godina radnog staža u struci
 • odobrenje HKSR-a za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22)

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • vlastoručno potpisani životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice)
 • preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu u presliku
 • odobrenja HKSR-a (preslik)
 • potvrdu o radnom stažu ne stariju od 6 mjeseci (elektronički zapis o radnom stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za ________________________“ (radno mjesto za koje se natječe).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete može biti provedeno psihologijsko testiranje te provjere znanja.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja na službenoj stranici Bolnice, te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.