Natječaj za prijem radnika radni odnos na neodređeno vrijeme – profesor psihologije

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/15-03/203, URBROJ: 534-4-1-1/2-15-11, od 05. lipnja 2015. godine objavljuje

N A T J E ČA J

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. PROFESOR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 • diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
 • dokaz o državljanstvu Republiku Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom ” Natječaj za profesora psihologije na nedoređeno vrijeme”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natejčaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata , bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandiati će biti obaviješteni u zakonskom roku.