Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme (profesor psihologije)

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/14-03/297, URBROJ: 534-07-1-2-1-14-10, od 20. kolovoza 2014. godine, objavljuje

N A T J E ČA J
za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

1. PROFESOR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj
Uvjeti za zapošljavanje:

  • diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
  • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a do povratka radnice na rad.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za profesora psihologije».
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.