Natječaj za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto (magistar psihologije)

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/14-03/297, URBROJ: 534-04-1-1/2-15-16, od 21. siječnja 2015. godine, objavljuje

N A T J E Č A J
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto

1. MAGISTAR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj
Uvjeti za zapošljavanje:
– diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
– 12 mjeseci radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

Radni odnos pod točkom zasniva se na neodređeno vrijeme.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za magistra psihologije».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.