Natječaj za prijam djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz dječje i adolescentne psihijatrije

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ
Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11

Objavljuje NATJEČAJ za prijam djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz dječje i adolescentne psihijatrije, m/ž – 3 izvršitelja

I. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad od 6 mjeseci.

II. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su u članku 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/2015. dalje: Pravilnik):
– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
– odobrenje za samostalan rad

III. Prema čl. 3. Pravilnika vrednovat će se:
– duljina trajanja studija
– opći prosjek ocjena studija,
– nagrade za vrijeme studija,
– poslijediplomski studij (doktorski studij),
– stručna i znanstvena aktivnost,
– rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
– rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

IV. Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:
– životopis,
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
– diplomu o završenom studiju,
– odobrenje za samostalni rad,
– prijepis položenih ispita na studiju,
– potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
– potvrdu o nagradi za vrijeme studija,
– potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija (odslušani studij s položenim ispitima),
– popis objavljenih radova i kopije radova (navesti u kojoj bazi podataka se nalazi znanstveni odnosno stručni rad),
– ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
– ugovor o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje
– dokaz o radnom iskustvu

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak, (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom) ne starije od 30 dana

Dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta mogu se dostaviti u preslici. Izvornike dokumenata odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta pristupnici su obvezni predočiti Povjerenstvu na razgovoru.
Pristupnicima koji ne predaju potvrdu ¬HZMO-a bit će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću na temelju priloženih ugovora o radu.
Bodovanje i razgovor s Povjerenstvom za odabir pristupnika obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu i pravodobnu dokumentaciju.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima bit će objavljen na internetskoj stranici bolnice www.djecja-psihijatrija.hr, najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Pristupnici koji su predali valjane prijave bit će pozvani na razgovor pisanim putem ili elektroničkom poštom.
Povjerenstvo za izbor specijalizanata može zatražiti provjeru psihološkog testiranja.
Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.
Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), te pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18).
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja s naznakom: »Natječaj za specijalizaciju«, na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Ulica Ivana Kukuljevića 11, 10000 Zagreb, preporučenom pošiljkom ili neposredno u urudžbeni zapisnik Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež.

Odluka o izboru kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež www.djecja-psihijatrija.hr, najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s Povjerenstvom.
Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obrazloženja.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež