Natječaj za prijam djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz dječje i adolescentne psihijatrije – 1 izvršitelj

Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 154/08), a sukladno Planu specijalizacija za 2014. godinu odobrenom dopisom Ministarstva zdravlja klasa: 131-01/14-01/81 urbroj: 534-07-1-2-1/2-14-2 od 20. svibnja 2014. godine, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11 objavljuje

NATJEČAJ
za prijam djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz dječje i adolescentne psihijatrije – 1 izvršitelj

I. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

II. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik visoke stručne spreme
 • odobrenje za samostalan rad
 • aktivno znanje jednog stranog jezika.

III. Pristupnike na natječaju bodovat će se prema Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 154/08, dalje: Pravilnik). Pravilnik uključuje slijedeća mjerila:

 • duljina trajanja studija
 • prosjek ocjena studija
 • nagrade za vrijeme studija
 • poslijediplomski studij
 • stručna i znanstvena aktivnost
 • aktivno znanje drugog ili trećeg stranog jezika
 • rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

IV. Uz ponudu pristupnici trebaju priložiti preslike odgovarajućih dokaza o ispunjavanju uvjeta i mjerila:

 • životopis
 • diplomu o završenom studiju
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad
 • potvrdu o znanju jednog stranog jezika
 • domovnicu
 • prijepis položenih ispita na studiju
 • potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija
 • potvrdu o duljini trajanja studija
 • potvrdu o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
 • potvrdu o nagradi za vrijeme studija
 • potvrdu o poslijediplomskom studiju
 • popis objavljenih radova
 • potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Nepravodobne prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Povjerenstvo za izbor specijalizanta može zatražiti provedbu psihološkog testiranja.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave se dostavljaju na adresu:
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, 10000 Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „natječaj za specijalizaciju“.

Odluka o izboru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež www.djecja-psihijatrija.hr najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.