Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravstva KLASA: 023-03/18-01/48, URBROJ: 534-01/8-18-8 od 27. kolovoza 2018. godine o Planu prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , objavljuje

N A T J E ČA J za popunu radnog mjesta m/ž na određeno vrijeme za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

1.  STRUČNI PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA RADNE TERAPIJE, m/ž, 1 izvršitelj

 Uvjeti za zapošljavanje:

  • prvostupnik radne terapije (bacc. therap. occup.),

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi, preslika diplome ili završne svjedodžbe
  • potvrda o prijepisu ocjena i trajanju studiranja
  • preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
  • presliku domovnice,
  • potvrda o prijavi na Zavod za zapošljavanje,
  • životopis

 

Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za prvostupnicu/prvostupnika radne terapije- pripravnik, na određeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pripravnik se prima na stručno osposobljavanje prema Planu prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na određeno vrijeme od 12 mjeseci, koje spada u obvezno pripravništvo i nakon kojega mogu polagati stručni ispit te steći odobrenje za samostalan rad (licencu).

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u zakonskom roku na službenoj stranici Bolnice, te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Izabrani kandidati započeti će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

 

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež zadržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru.

 

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te troška prijevoza sukladno Odluci Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

 

Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja – pripravništvo.

 

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.