Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 28. i 29. Statuta Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb, Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • pet (5) godina radnog iskustva u struci

 

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidat je uz prijavu na natječaj dužan priložiti (izvornike ili preslike):

  • životopis
  • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
  • program rada

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

Podnositelji prijava biti će obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 45 dana od dana zaključenja natječaja.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.