Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18.) i članka 28. i 29. Statuta Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb, Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež

1. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • pet (5) godina radnog iskustva u struci

2. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

3. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

4. Kandidat je uz prijavu na natječaj dužan priložiti (izvornike ili preslike):

  • životopis
  • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
  • program rada

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposaljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

Podnositelji prijava biti će obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 45 dana od dana zaključenja natječaja.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.