Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 147/20-Uredba,) i članka 27 i 28. Statuta Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb,
Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež

Uvjeti:

Visoka stručna sprema sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem;
najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti:

-životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz točke I. ovog natječaja -vlastoručno potpisan;
-diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju; u izvorniku ili preslici ili rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo za kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
-dokaz o radnom iskustvu elektronički zapis o radno pravnom statusu – e-radna knjižica (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (https://www.mirovinsko.hr/hr/fizicke-osobe/386)) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjeren preslik radne knjižice (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu)– ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja;
u slučaju radnog staža u inozemstvu odgovarajuću potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je razvidno trajanje zaposlenja i sl.
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani – ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave:
-presliku osobne iskaznice;
program rada i razvoja PSIHIJATRIJSKE BOLNICE ZA DJECU I MLADEŽ za mandatno razdoblje od 4 godine – vlastoručno potpisan.

Kandidati koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdana od strane školskih ustanova /jezičnih centara i instituta koji djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Ravnatelja se imenuje na mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08, 69/17).

III.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Svi kandidati biti će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

IV.
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, Ulica Ivana Kukuljevića 11, 10000 Zagreb, s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA“- NE OTVARATI.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora /intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi na natječaj.
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/20), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavak 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01 i 103/03, 148/13, 98/19), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Podaci o plaći radnog mjesta nalaze se na web stranicama „Narodnih novina“ www.nn.hr te su regulirani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20, 141/20, 17/21 i 26/21), Temeljnim Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (“Narodne novine” broj 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine” 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20).

V.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Nakon objave rezultata izbora, prijavljeni kandidati mogu podići preslike svoje natječajne dokumentacije u roku od 6 mjeseci uz prethodnu najavu.“

3. Natječaj će se objaviti u Večernjem listu, u Narodnim novinama, na internetskoj stranici Bolnice i oglasnoj ploči Bolnice.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
Ulica Ivana Kukuljevića 11, Zagreb