Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi glave III, poglavlja 8. ZJN 2016.

Dokumenti javne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Plan nabave

Plan nabave za 2017.

I. izmjene Plan nabave za 2017.

II. izmjene Plan nabave za 2017

III. izmjene Plan nabave za 2017.

IV. izmjene

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, Klasa: 011-01/17-01/121, ur. broj: 526-06-02-01/1-17-1 (NN broj 101/2017) Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež od 1. siječnja 2018. godine objavljuje Plan nabave i sve njegove promjene u elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Od 2015. godine postupke javne nabave za Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež provodi Središnje tijelo Grada Zagreba – Ured za nabavu. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma objavljen je na internetskim stranicama Grada Zagreba: http://www.zagreb.hr/registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-okvirnih-sporaz/74770

Obavijest o zaprimanju elektroničkog računa

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 94/18) Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež je, kao javni naručitelj, od 1. srpnja 2019. godine obvezna zaprimati ulazne račune isključivo u obliku elektroničkog računa ili eRačuna. Informacijski posrednik Bolnice je Financijska agencija (FINA).

Od 1. srpnja 2019. godine više nećemo moći zaprimati račune u papirnatom obliku. Molimo sve poslovne partnere odnosno dobavljače Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež da nam sukladno Zakonu od navedenog datuma dostavljaju isključivo elektroničke račune. ERačuni moraju biti izdani u skladu s normom i standardima propisanim Zakonom. Svi prilozi koji su se prethodno dostavljali uz račun, dostavljat će se i dalje kao prilog eRačunu, u elektroničkom obliku.