U Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež je trenutno zaposleno 16 psihijatara od kojih 11 ima subspecijalizaciju iz dječje i adolescente psihijatrije, 1 ima subspecijalizacije iz psihoterapije i socijalne psihijatrije, 1 ima subspecijalizaciju iz biologijske psihijatrije, a 3 su specijalisti dječje i adolescentne psihijatrije.

Od 16 psihijatara 1 ima doktorat znanosti, a 4 ih je s titulom primarijusa. Psihijatri imaju završenu edukaciju iz različitih psihoterapijskih tehnika (psihodinamska psihoterapija, obiteljska terapija, kognitivno-bihevioralna terapija).

U Bolnici se kontinuirano provodi supervizija timskog rada i psihoterapija od strane, prim . dr. sc.  Majde, Grah, dr.med., specijalist psihijatar, subspecijalist psihoterapije.
Uz liječnike, u Bolnici rade 8 psihologa (7 stalno zaposlenih i 1 na zamjeni), 3 defektologa-logopeda, 1 radni terapeut, 1 socijalna radnica, 2 diplomirane medicinske sestre, 14 prvostupnika/ca sestrinstva i 19 srednjih medicinskih sestara/tehničara.

U bolnici se odvija nastava za bolesnike osnovnoškolske dobi na dječjem Bolničkom odjelu u suradnji s OŠ „Jabukovac“.