U Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež je trenutno zaposleno 16 psihijatara od kojih 12 ima subspecijalizaciju iz dječje i adolescente psihijatrije, 1 ima subspecijalizaciju iz psihoterapije, 1 ima subspecijalizaciju iz socijalne psihijatrije, 4 ima doktorat znanosti, a 2 ih je s titulom primarijusa. Jedan je psihijatar sveučilišni profesor zaposlen u dijelu radnog vremena. Dva psihijatra imaju znanstveno zvanje, od kojih jedan zvanje višeg znanstvenog suradnika, a drugi znanstvenog suradnika. Psihijatri imaju završenu edukaciju iz različitih psihoterapijskih tehnika (psihodinamska psihoterapija, obiteljska terapija, kognitivno-bihevioralna terapija).

U Bolnici se kontinuirano provodi supervizija timskog rada i psihoterapija od strane sveučilišnog nastavnika, prof. dječje psihijatrije.
Uz liječnike, u Bolnici rade 4 psihologa, 3 defektologa-logopeda, 1 radni terapeut, 1 socijalna radnica, 1 diplomirana medicinska sestra, 9 viših medicinskih sestara, i 26 srednjih medicinskih sestara/tehničara.

U bolnici se odvija nastava za bolesnike školske dobi na dječjem Bolničkom odjelu u dvije smjene, a nastavu održavaju svakodnevno dvije učiteljice iz OŠ „Jabukovac“.