• +385 (0)1 4862-503
IMG_8409

Tel. za informacije: (01) 4862 503
Tel. za naručivanje: (01) 4862 543 (u vremenu od 10-14h sati i 17 -18h)
Voditeljica: Ljubica Paradžik, dr. med. – tel. (01) 4862 559
Glavna med. sestra: Irena Đuretić, mag. med. techn.

Specijalističko-konzilijarni odjel čine ambulante dječjih i adolescentnih psihijatara, psihologa, logopeda-defektologa, neurologa i EEG laboratorij. Stručnjaci obavljaju dijagnostiku i ambulantno liječenje djece i mladih s različitim psihičkih poremećajima kod kojih nije indicirano bolničko liječenje ili intenzivan tretman u dnevnoj bolnici. Dijete se pri tom ne izdvaja iz svojeg okruženja nego ostaje unutar obitelj i šireg društva, na tretmane dolazi samo u zakazane termine, a to je najčešće jedanput tjedno.

Ambulanta u Domu zdravlja Zagreb-Zapad (Črnomerec), Prilaz Baruna Filipovića 11,
ima stručni tim kojeg čine dječji i adolescentni psihijatar, psiholog, logoped, viša med. sestra, a koji obavlje iste dijagnostičke i terapijske postupke kao i ostali stručnjaci SKZZ.

Timska obrada je dijagnostički postupak koji obuhvaća pregled i obradu dječjeg i adolescentnog psihijatra, psihologa, logopeda-defektologa, neurologa i EEG. Multidisciplinarnim pristupom omogućava se uvid u cjelokupno psihofizičko funkcioniranje djeteta.

 • Svi pregledi se obavljaju u jednom danu
 • Najčešće trajanje cjelokupne timske obrade je oko 4 sata
 • U iznimnim slučajevima (nemir, nesuradljivost, umor djeteta) preglede je moguće obaviti i tijekom više dana
 • Preporuča se da dijete na obradu dođe u pratnji roditelja/skrbnika
 • Raniju medicinsku dokumentaciju, nalaze liječnika, psihologa, defektologa, logopeda, pismeno mišljenje škole preporuča se donijeti i stručnjacima dati na uvid.

Terapijski postupci koji se obavljaju u okviru Specijalističko-konzilijarnog odjela su:

 • individualna psihoterapija
 • obiteljska terapija
 • logopedska terapija

Timska sinteza je tjedni sastanak multidisciplinarnog tima na kojem se daju prikazi pacijenata nakon timske obrade, donose zajedničke odluke o konačnim dijagnozama te preporukama za liječenje i školovanje, kao i raspravlja o terapijskim intervencijama za bolesnike uključene u različite oblike tretmana.

Supervizija psihoterapija se kontinuirano provodi u bolnici, a vodi je sveučilišni profesor, psihoanalitičar.

Liječimo:

 • anksiozne poremećaje (separacijske teškoće, različite fobije, ispitna i socijalna anksioznost, generalizirana anksioznost, panični poremećaj, opsesivno kompulzivni poremećaj, elektivni mutizam)
 • depresiju i različita depresivna stanja
 • hiperkinetski poremećaj ili ADHD
 • prkosljivost
 • poremećaje ponašanja
 • somatoformne poremećaje (tjelesne pritužbe bez organske bolesti npr. tenzijske glavobolje)
 • tikove
 • enurezu i enkoprezu
 • disocijativne i konverzivne poremećaje
 • posljedice psihotraume (akutna reakcija na stres, posttraumatski stresni poremećaj)
 • prepsihotična i psihotične stanja koja ne zahtjevaju bolničko liječenje
 • poteškoće s učenjem usljed emocinalnih tegoba

Radno vrijeme organizirano je u dvije smjene kako bi bilo prilagođeno potrebama djece i roditelja te različitim školskim turnusima, odnosno radnom vremenu roditelja.

Liječnici i stručnjaci Radno vrijeme
Dr. Ljiljana Dufek
Dr. Margita Lončar, neurolog
Višnja Škevin, psiholog
Ponedjeljak, srijeda: 12 – 20h
Utorak, četvrtak, petak: 8 – 16h
Dr. Marija Bogadi                                         Sanja Taradi, logoped-defektolog Ponedjeljak, srijeda 12 – 20h
Utorak, četvrtak: 8 – 16h                      Petak naizmjenično
Dr. Ljubica Paradžik                                           Dr. Iris Foller-Podobnik                                     Ana Kordić,psiholog                                      Josipa Jukić, psiholog Ponedjeljak, srijeda, petak: 8 – 16h
Utorak, četvrtak: 12 – 20h
Dr. Alen Andrić Ponedjeljak, petak: 12 – 20h
Utorak,srijeda, četvrtak: 8 – 16h
Davor Filipan, logoped Ponedjeljak, srijeda: 8 – 16h          Utorak, četvrtak: 12 – 20h                  Petak naizmjenično

Iva Zečević, psiholog                                         Ponedjeljak – petak: 9 – 13h

Ambulanta u Domu zdravlja Zagreb-Zapad (Črnomerec)
Prilaz Baruna Filipovića 11

Liječnici Radno vrijeme
Dr. Ljiljana Gulić                                            Valentina Deuš Miličić, psiholog                 Ana Miljak, logoped Ponedjeljak, srijeda: 12 – 20h
Utorak, četvrtak, petak: 8 – 16h