• +385 (0)1 4862-503
 • Poziv na dostavu ponude – sanacija sanitarnih čvorova

  Pokrenuli smo postupak nabave – sanacija sanitarnih čvorova u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u 2015. godini na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici.

  Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su radovi – sanacija sanitarnih čvorova Bolnice, sukladno Troškovniku i Izvedbenom projektu koji se nalaze u Prilogu ovog Poziva.

  Opis predmeta nabave: radovi – sanacija sanitarnih čvorova Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Izvedbenom projektu i Troškovniku koji se nalaze u prilogu ovog Poziva.

  Broj predmeta nabave: BN-29/15.

  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 48.000,00 kuna

   

  2. UVJETI NABAVE

  Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

  • način izvršenja radova: specifikacija predmeta nabave (radovi) detaljno je iskazana u Troškovniku
  • rok izvršenja radova: 30 dana od dana zaključenja Ugovora
  • rok valjanosti ponude: 60 dana
  • mjesto izvršenja radova: sjedište Naručitelja – Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
  • rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za izvršene radove u roku od 60 dana od dana ovjere računa – okončane situacije.
  • cijena ponude: planirana ukupna vrijednost (60.000,00 s PDV-om kuna)
  • kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji
  • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
  • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku Izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
  • Temeljem provedenog postupka sklapa se Ugovor o izvršenju radova.

   

  3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

  Ponuda mora sadržavati:

  • Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
  • Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
  • Dokaze: tražene preslike dokumentacije

   

  4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

  Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

  • Rok za dostavu ponude: u roku od 8 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 25. rujna 2015. godine, do 09,00 sati.
  • Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

  5. OSTALO

  Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 18. rujna 2015. godine.

  Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Ana Mihajlović, dipl.oec., univ. spec. oec.

  Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501

  E-mail adresa: ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr

  Odgovorna osoba naručitelja

  Ravnateljica Bolnice

  Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

   

  1. Poziv na dostavu ponude

  2. PONUDBENI LIST – sanacija sanitarnih čvorova 2015.

  3. BN 29-2015 Sanacija sanitarnih čvorova

  4. BN 29-2015 Sanacija sanitarnih čvorova

  5. Naslovnica

  6. Tekstualni dio

  7. Tlocrt sanitarija 2.kata

  8. Presjek sanitarija muški