• +385 (0)1 4862-503
 • Poziv na dostavu ponude – rekonstrukcija kotlovnice

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ
  ZAGREB, Ulica Ivana Kukuljevića 11

  Urbroj: 3868-1/15.
  U Zagrebu, 23. srpnja 2015.

  POZIV NA DOSTAVU PONUDE

  Pokrenuli smo postupak nabave – rekonstrukcija kotlovnice u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u 2015. godini na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici.

  Ovaj Poziv na dostavu ponude se ponavlja nakon donošenja Odluke o poništenju Poziva na dostavu ponude objavljenog na internetskim stranicama Bolnice dana 30. lipnja 2015. godine.

  Odluku o provođenju ponovljenog postupka nabave za navedeni predmet nabave donijelo je Upravno vijeće Bolnice na 33. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2015. godine.

  Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji kotlovnice Bolnice, sukladno Troškovniku i Izvedbenom projektu koji se nalaze u Prilogu ovog Poziva.

  Opis predmeta nabave: radovi – rekonstrukcija kotlovnice psihijatrijske Bolnice za djecu i mladež, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Izvedbenom projektu i Troškovniku koji se nalaze u prilogu ovog Poziva.

  Broj predmeta nabave: BN-27/15.

  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 280.000,00 kuna

  2. UVJETI NABAVE

  Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

  * način izvršenja radova: specifikacija predmeta nabave (radovi) detaljno je iskazana u Troškovniku
  * rok izvršenja radova: 30 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora
  * rok valjanosti ponude: 60 dana
  * mjesto izvršenja radova: sjedište Naručitelja – Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
  * rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za izvršene radove u roku od 60 dana od dana ovjere računa – okončane situacije.
  * cijena ponude: planirana ukupna vrijednost (350.000,00 s PDV-om kuna)
  * kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji
  * Ponuditelj je obvezan priložiti presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
  * Ponuditelj je obvezan priložiti presliku Izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
  * Izabrani ponuditelj obvezan je priložiti bjanko zadužnicu za uredno izvršenje Ugovora, u roku od osam (8) dana po zaključenju Ugovora.
  * Temeljem provedenog postupka sklapa se Ugovor o izvršenju radova.

  3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

  Ponuda mora sadržavati:
  * Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
  * Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
  * Dokaze: tražene preslike dokumentacije

  4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

  Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

  * Rok za dostavu ponude: u roku od 10 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 3. kolovoza 2015. godine, do 09,00 sati.

  * Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

  5. OSTALO

  Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 23. srpnja 2015. godine.
  Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Maja Tušek, dipl.oec.
  Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501 E-mail adresa: maja.tusek@djecja-psihijatrija.hr

  Odgovorna osoba naručitelja
  Ravnateljica Bolnice
  Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

  1. Poziv za dostavu ponude – rekonstrukcija kotlovnice (radovi) 2015.

  2. PONUDBENI LIST – Rekonstrukcija kotlovnice 2015.

  3. Troškovnik rekonstrukcija kotlovnice BN-27-15

  4. sadržaj

  5. tehnički opis i opći uvjeti

  E1_tlocrt s elektro instalacijom

  E2_jednopolna shema

  E3_jednopolna shema2

  nosač aparata

  PI-0.3 presjek dimnjak

  PI-1.1 dispozicija kotlovnice – plin

  PI-1.2 presjek kotlovnice – plin

  PI-1.3 shema razvoda plina

  SI-1.1 tlocrt kotlovnice – postojeće stanje

  SI-1.1 tlocrt kotlovnice

  SI-1.2 presjek kotlovnice

  SI-1.3 shema kotlovnice