• +385 (0)1 4862-503
 • Poziv na dostavu ponude – programski modul eBolnicaBI

  Pokrenuli smo postupak nabave – Programski modul eBolnica BI u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u 2015. godini na temelju kojega objavljujemo poziv na dostavu ponude na svojoj internetskoj stranici.

  Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a, nismo obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS I BROJ PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave je Programski modul eBolnica BI, sukladno Troškovniku koji se nalazi u Prilogu ovog Poziva.

  Opis predmeta nabave: nadogradnja postojećeg programskog sustava za projekt eBolnica BI u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež, a detaljni opis predmeta nabave nalazi se u Troškovniku koji se nalaze u prilogu ovog Poziva.

  Broj predmeta nabave: BN-30/15.

  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 60.000,00 kuna

  2. UVJETI NABAVE

  Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

  • način izvršenja usluge: specifikacija predmeta nabave (usluge) detaljno je iskazana u Troškovniku
  • rok izvršenja radova: 01. prosinca 2015. godine
  • rok valjanosti ponude: 60 dana
  • mjesto izvršenja usluge: sjedište Naručitelja – Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
  • rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će platiti račun za izvršene radove u roku od 60 dana od dana ispostave računa
  • cijena ponude: planirana ukupna vrijednost (75.000,00 s PDV-om kuna)
  • kriterij odabira ponude: najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih naprijed navedenih uvjeta kao i uvjeta navedenih u ponudbenoj dokumentaciji
  • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku potvrde Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
  • Ponuditelj je obvezan priložiti presliku Izvoda iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva na nadmetanje
  • ponuditelj je dužan priložiti Izjavu proizvođača sustava da je ovlašten izvršiti nadogradnju postojećeg sustava
  • Temeljem provedenog postupka sklapa se Ugovor o izvršenju usluge.

  3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

  Ponuda mora sadržavati:

  • Ponudbeni list, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
  • Troškovnik, uredno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja,
  • Dokaze: tražene preslike dokumentacije

  4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

  Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz Priloga ovog Poziva na dostavu ponude a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

  Rok za dostavu ponude: u roku od 8 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama Bolnice, odnosno do 03. studenog 2015. godine, do 09,00 sati.

  Način i mjesto dostave ponude: na dokaziv način ( poštom ili osobno na adresu Naručitelja, putem e-maila, putem faksa)

  5. OSTALO

  Ovaj poziv objavljen je na internetskim stranicama Bolnice dana 26. listopada 2015. godine.

  Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba: Ana Mihajlović, univ. spec. oec.

  Telefon: 01 4862 501 Fax: 01 4822 501 E-mail adresa: ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr

   

  Odgovorna osoba naručitelja

  Ravnateljica Bolnice

  Dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med.

   

  Poziv na dostavu ponude

  PONUDBENI LIST – Programski modul eBolnica BI 2015.

  BN 30-15 Programski modul eBolnicaBI