• +385 (0)1 4862-503
 • Natječaj za prijam djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz dječje i adolescentne psihijatrije – 1 izvršitelj

  Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13),
  Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 154/08), a sukladno Planu specijalizacija za 2014. godinu odobrenom dopisom Ministarstva zdravlja klasa: 131-01/14-01/81 urbroj: 534-07-1-2-1/2-14-2 od 20. svibnja 2014. godine,
  Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11 objavljuje

  NATJEČAJ
  za prijam djelatnika radi obavljanja specijalizacije iz dječje i adolescentne psihijatrije – 1 izvršitelj

  I. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

  II. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati:

  • zdravstveni radnik visoke stručne spreme
  • odobrenje za samostalan rad
  • aktivno znanje jednog stranog jezika.

  III. Pristupnike na natječaju bodovat će se prema Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 154/08, dalje: Pravilnik). Pravilnik uključuje slijedeća mjerila:

  • duljina trajanja studija
  • prosjek ocjena studija
  • nagrade za vrijeme studija
  • poslijediplomski studij
  • stručna i znanstvena aktivnost
  • aktivno znanje drugog ili trećeg stranog jezika
  • rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

  IV. Uz ponudu pristupnici trebaju priložiti preslike odgovarajućih dokaza o ispunjavanju uvjeta i mjerila:

  • životopis
  • diplomu o završenom studiju
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • odobrenje za samostalan rad
  • potvrdu o znanju jednog stranog jezika
  • domovnicu
  • prijepis položenih ispita na studiju
  • potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija
  • potvrdu o duljini trajanja studija
  • potvrdu o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika
  • potvrdu o nagradi za vrijeme studija
  • potvrdu o poslijediplomskom studiju
  • popis objavljenih radova
  • potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

  Nepravodobne prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
  Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
  Povjerenstvo za izbor specijalizanta može zatražiti provedbu psihološkog testiranja.
  Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

  Prijave se dostavljaju na adresu:
  Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, 10000 Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „natječaj za specijalizaciju“.

  Odluka o izboru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež www.djecja-psihijatrija.hr najkasnije u roku od 15 dana od dana obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

  O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.