• +385 (0)1 4862-503
 • Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

  Na temelju članka 28. i 29. Statuta Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb, Upravno vijeće raspisuje

  NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež

  Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • pet (5) godina radnog iskustva u struci

   

  Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Kandidat je uz prijavu na natječaj dužan priložiti (izvornike ili preslike):

  • životopis
  • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
  • program rada

  Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

  Podnositelji prijava biti će obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 45 dana od dana zaključenja natječaja.

  Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.